co může exekutor zabavit exekutor co může exekutor si o vás zjistit

Co vám může exekutor zabavit a co vše si o vás zjistí

Kdo je soudní exekutor?
Jak může exekutor provést exekuci?
Co si vše exekutor o vás zjistí!

Soudní exekutor

Soudní exekutor je ve skutečnosti fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Exekutor má postavení veřejného činitele při výkonu exekuční činnosti, při činnostech vykonávaných z pověření soudu podle zvláštního předpisu a při sepisování exekutorských zápisů.

Soudním exekutorem může být jmenován pouze občan České republiky, který má úplné vysokoškolské právní vzdělání, je bezúhonný, vykonal minimálně tříletou exekutorskou praxi ve funkci exekutora, exekutorského kandidáta nebo exekutorského koncipienta a složil úspěšně exekutorskou zkoušku. V rámci pověření soudu exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů „exekuci” a další činnost podle zákona.

Způsoby provedení exekuce exekutorem

 • srážkami ze mzdy a jiných příjmů (důchodů, rent atd.)
 • zablokování účtů u bank a jiných peněžních institucí – stavební spoření atd.
 • prodejem movitých věcí a nemovitostí – vybavení domácností nebo prodejem RD, bytu, pozemku v dražbě
 • prodejem podniku (např. exekuce na dlužníkovy podíly ve firmách, společnostech či družstvu – družstevní byt)

Exekutor může exekuci v jednom exekučním řízení provést současně více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými prostředky.

Co všechno si může o vás exekutor zjistit (§33 zákon 120/2001 Sb.)

Exekutor si přes dálkový přístup Ministerstva vnitra zjistí o vás údaje z informačního systému evidence obyvatelstva nebo z registru rodných čísel.

Poskytované údaje z registru obyvatelstva jsou u státních občanů České republiky

 • jméno, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení
 • datum narození
 • pohlaví nebo jeho změna
 • místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území k narození došlo
 • rodné číslo
 • adresa místa trvalého pobytu včetně předchozích adres místa trvalého pobytu
 • rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství
 • rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození
 • státní občanství
 • zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům
 • počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky
 • datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo
 • den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí

Exekutorovi jsou povinni, ze zákona poskytnout o dlužníkovi informace

 • policie ČR je povinna poskytnout exekutorovi podle zvláštního právního předpisu na jeho žádost ochranu a součinnost při výkonu exekuční činnosti.
 • soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři a právnické a fyzické osoby, rozhodující o právech a povinnostech, jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o majetku povinného, které jim jsou známy z jejich úřední činnosti.
 • banky, pobočky zahraničních bank a spořitelní a úvěrní družstva (dále jen „peněžní ústav”), pojišťovny, investiční společnosti a investiční fondy, obchodníci s cennými papíry, penzijní fondy podle zvláštního právního předpisu, Fond pojištění vkladů (dále jen „finanční instituce”), notáři, advokáti, fyzické a právnické osoby jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o číslech účtů povinného, jakož i o jeho stavu a změnách a údaje o majetku, věcech, listinách, či zaknihovaných cenných papírech povinného jimi spravovaných či u nich pro povinného či povinných uschovaných.
 • orgány statní správy, orgány samosprávy a právnické osoby, které z úřední moci jsou zvláštním právním předpisem pověřeny k vedení evidence osob a jejich majetku, jsou povinny oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje potřebné k provedení exekuce – tuto povinnost má především orgán pověřený vedením katastru nemovitostí, orgán správy daní, orgán který vede registr motorových vozidel, orgán správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, burzy cenných papírů atd
 • provozovatelé telekomunikačních služeb jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost telefonní, dálnopisné a telefaxové stanice užívané povinným a údaje o nich, pokud nejsou uvedeny ve veřejně dostupných seznamech.
 • pošta je povinna oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje potřebné k provedení exekuce, zejména totožnost osob, které si pronajímají poštovní přihrádky (PO BOX) nebo jiná doručovací místa, údaje o počtu tam došlých zásilek a jejich odesilatelích, úhrn peněžních prostředků docházejících povinnému poštou nebo do jeho poštovní přihrádky, totožnost příjemce zásilek poste restante atd.
 • pojišťovny jsou povinny oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost výplaty pojistných plnění ve prospěch povinného.
 • vydavatelé tisku jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost jména, která podala k uveřejnění inzerát, který se týká nakládání s majetkem povinného a byl uveřejněn pod značkou.
 • dopravci a zasilatelé jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost odesilatele a adresáta přepravovaného nákladu, stejně jako údaje o přepravované zboží, je-li to třeba k provedení exekuce.

Exekutor může také

Exekutor také může dlužníka předvolat k prohlášení o majetku. V případě, že vyjde najevo, že v něm povinný – dlužník uvedl neúplné nebo nepravdivé údaje, můžou být vůči němu vyvozeny trestněprávní důsledky.

Exekutor může také podat trestní oznámení na povinného - dlužníka pokud zjistí, že povinný - dlužník účelově skrývá nebo převádí svůj majetek. Jde o maření úředního výkonu dle § 171 a poškozování věřitele dle § 256 trestního zákona. Exekutor může všechny úkony, které udělá dlužník prohlásit za neplatné a to i zpětně, takže ani antidatování smluv nepomůže.

Exekutor může při mobilní exekuci – „soupisu movitého majetku dlužníka” vstoupit i do bytu, provozovny a dalších prostor, v nichž se dlužník zdržuje a je možné se domnívat, že má zde i svůj majetek, a to dokonce i v jeho nepřítomnosti. Jednoduše požádá o asistenci policii a přizve si zámečníka, který zamčené dveře otevře.

Na rozdíl od soudního vykonavatele exekutor movitý majetek jen neoznačí nálepkami, ale rovnou jej dle zákona může zabavit a odvézt. Pokud dlužník svůj dluh nevyrovná, následuje dražba v 1/3 cenách, jejíž výnos se použije na úhradu vymáhané pohledávky a nákladů exekuce. Výnosy z těchto dražeb ve většině případů nesníží dluh klienta, ale naopak zvýší, a to za úkony provedené exekutorem – odvoz zabavených věcí a odměny exekutora dle vyhlášky 330/2001 Sb.

Naše společnost nabízí nebankovní půjčky zástavou nemovitostí bez registru a poplatku předem.
www.pujcky-nemovitosti.cz   © 2010 JMG Investments s.r.o, všechna práva vyhrazena
půjčky bez registru | půjčky ihned | exekuce nemovitosti | podnikatelská půjčka
Kopírování textů a článků bez písemného souhlasu je zakázáno.