exekuce nemovitostí exekuce a dražby nemovitostí exekuce

Exekuce nemovitosti – dražby nemovitostí

Nechcete přijít o svůj byt, rodinný dům, pozemek v dražbě?
Chcete zmírnit finanční dopady exekuce, dražby?
Exekuce nemovitostí je třeba řešit hned v začátku!
Nabízíme vyplacení exekucí, dražby a nevýhodných zástav na vaší nemovitosti

Zachraňte svou nemovitost, dokud máte čas!

Máte exekuce na nemovitosti a nechcete o dům nebo byt přijít v dražbě? Využijte služeb naší společnosti! Vyplatíme a zastavíme vaše exekuce! Musíte si uvědomit, že čím dříve exekuci zaplatíte, tím více ušetříte. Poplatky za vykonání exekuce exekutorem (náklady exekuce + odměna exekutora + dražební poplatky) jsou astronomické a řídí se vyhláškou 330/2001 Sb.

Nechcete-li zbytečně platit exekutorům a dražitelům za jejich úkony můžete využít půjčku na exekuce a zabránit tak navyšování vašeho dluhu a prodeji nemovitosti za zlomek její skutečné hodnoty.

Dostali jste dopis od exekutora, ve kterém vás vyrozumí o uhrazení dluhu, začněte okamžitě jednat! Běží vám lhůta 30 dnů, kdy můžete takzvaným dobrovolným plněním snížit odměnu exekutora o 50 %! Po uplynutí této doby je odměna exekutora v plné výši a navíc vám začnou narůstat další náklady exekuce za každý úkon, který exekutor provede. Náklady exekuce a její výše se řídí vyhláškou 330/2001Sb.

Víte, že?

Po vydražení dlužníkovi nemovitosti exekutorem, nemusí exekuce pro dlužníka skončit. Vše závisí na tom, za kolik se nemovitost vydražila a jestli vydražená částka je dostačující na pokrytí celkové exekuce. V případě, kdy vydražená částka je nižší než celková výše exekuce, je v exekuci dále pokračováno (zabavením a dražbou movitých věcí, srážkami ze mzdy, obstavením účtu atd.) do té doby dokud není exekuce zcela zaplacena.

Kdo může provést exekuci nemovitosti?

Exekuci nemovitosti může provést buď soud, exekutor nebo finanční úřad.

Povinnost exekutora

Exekutor musí zablokovat jakoukoliv nemovitost, která je uvedena v katastru nemovitostí (byty v osobním vlastnictví, RD, komerční objekty, chaty, chalupy, pozemky). Po nařízení exekuce je ze zákona zakázáno jakkoliv nakládat s majetkem, a to jak movitým tak i nemovitým.

Zablokováním nemovitosti exekutorem je znemožněno majiteli nemovitosti (povinnému) nakládat nebo převádět majetková práva.

Exekutor má povinnost ze zákona zajistit veškerý majetek dlužníka, a to jak movitý, tak i nemovitý majetek, ze kterého má být uhrazen dluh dlužníka vůči věřiteli a dále náklady exekuce a odměnu exekutora. Zablokování nemovitosti povinného se uskuteční usnesením soudu o nařízení exekuce, a to na základě vydaného exekučního titulu. V tomto usnesení je ustanoven exekutor, který je ve většině případů navrhnut samotným věřitelem. Exekutor na základě exekučního titulu dostane pravomoc k vymáhání částky jak pro věřitele tak i odměnu exekutora a samotné náklady exekuce.

Kdo je soudní exekutor?

Exekutor je ve skutečnosti fyzická osoba s úplným vysokoškolským právním vzděláním, je bezúhonný, má minimálně tříletou exekutorskou praxi, vykonal exekutorskou zkoušku a je členem exekutorské komory. Seznam exekutorů a exekutorských úřadů v ČR najdete zde.

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti lze provést, když usnesení o nařízení exekuce nabude právní moc, to je otázkou několika dnů. Rozhodne-li se exekutor nemovitost prodat v dražbě, nechá zhotovit znalecký posudek, který určuje cenu nemovitosti. Znalecké posudky nemovitosti jsou ve většině případů na spodní hranici tržního odhadu nemovitosti v dané lokalitě. Dlužník je povinen v tomto případě spolupracovat s exekutorským úřadem a musí určeného znalce nemovitosti vpustit do objektu nemovitosti, totéž platí i při obhlídce nemovitosti zájemci těsně před nařízenou dražbou.

Po vyhotovení znaleckého posudku, vydá exekutor dražební vyhlášku, ve které je uvedeno datum dražby, místo dražby, předmět dražby, odhad nemovitosti, vyvolávací cena – ta je v prvním kole dražby ve výši 2/3 ceny nemovitosti, ve druhém kole 1/2 ceny nemovitosti a další náležitosti dražební vyhlášky.

Dražební vyhláška

Dražební vyhlášku exekutor nebo dražitel doručuje: oprávněnému (věřiteli nebo věřitelům), povinnému a manželovi povinného, osobám s předkupním, nájemním a věcným právem k nemovitosti, osobám, které přihlásily pohledávky zajištěné zástavním právem, osobám, které přihlásily vymahatelné pohledávky, finančnímu úřadu, OSSZ, zdravotní pojišťovně, katastrálnímu úřadu, obecnímu úřadu (vyvěšení na úřední desku), obecnímu úřadu obce, ve které se nachází dražená nemovitost (vyvěšení na úřední desku). Dražební vyhláška je vyvěšena na úřední desce exekutorského úřadu a dále je dražba zveřejněna na portálu www.portaldrazeb.cz a na stránkách příslušného exekutorského úřadu.

V případě, kdy dojde k vydražení nemovitost exekutorem, je exekutor povinen zajistit povinnému náhradní ubytování. Exekutor nemá povinnost zajistit ubytování ve stejné kategorii, jako je vydražená nemovitost. Náhradní ubytování je většinou zajištěno na nějaké ubytovně. Většina povinných tento typ ubytování odmítá, má zajištěno ubytování u příbuzných nebo shání podnájem.

Povinnost exekutorovi zajistit ubytování odpadá, pokud tam povinný evidentně nebydlí nebo nemá ve vydražené nemovitosti trvalé bydliště. Jestliže se povinný brání nebo odmítne vystěhovat se z vydražené nemovitosti, může vydražitel podat návrh na vyklizení nemovitosti u exekutora, který provede vyklizení. Náklady na vyklizení zaplatí opět povinný a dluh se mu navýší.

Naše společnost nabízí nebankovní půjčky zástavou nemovitostí bez registru a poplatku předem.
www.pujcky-nemovitosti.cz   © 2010 JMG Investments s.r.o, všechna práva vyhrazena
půjčky bez registru | půjčky ihned | exekuce nemovitosti | podnikatelská půjčka
Kopírování textů a článků bez písemného souhlasu je zakázáno.